തേനീച്ച മുട്ടയിടുന്നത് കാണാം / stingless bee in Kerala (ചെറുതേനീച്ച)


Hello friends it’s me tobins Tomy. Welcome to my YouTube channel Today we talk about stingless bee queen laying eggs It’s a rare video beekeepers all can’t see this video

Comments

  1. ചേറാൻ ബിലാൽ മണ്ടക്കരുതല എന്നീ മത്സ്യങ്ങളെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും…. അതിന്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഇടുമോ ?

  2. Superbbb ആദ്യമായി കാണുകയാണ് ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ,, thankzzzz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *